GDPR

Din 25 mai 2018 se aplică Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. De aceea, considerăm oportun să vă informăm cu privire la modul in care protejăm datele personale pe care ni le furnizați. Toate noutățile cu privire la punerea in aplicare a noilor prevederi legislative din domeniul protecției datelor cu caracter personal pot fi consultate mai jos.

1. Identitatea operatorului de date cu caracter personal
    ASOCIATIA CLUBUL DE CICLISM Oleaca de Biciclisti Bacau, este o organizatie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
     Scopul asociatiei este promovarea mersului pe bicicletă în general, privit ca mijloc de recreere, mijloc ecologic de transport şi mijloc de afirmare pe plan sportiv (competiţional), organizarea şi practicarea ciclismului, cu precădere a ciclismului montan şi de şosea, aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare la competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerii unor rezultate notabile pe plan naţional şi internaţional, precum şi promovarea sporturilor montane, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, implicarea socială, promovarea tineretului şi dezvoltarea societăţii civile.
      Pentru realizarea scopului propus, ASOCIATIA CLUBUL DE CICLISM Oleaca de Biciclisti Bacau îşi propune următoarele obiective, grupate în patru domenii de interes principale:
În domeniul promovării bicicletei
1.1.ca mijloc de recreere, mijloc ecologic de transport:
a. îmbunătăţirea cadrului general necesar promovării bicicletei;
b. creşterea numărului de utilizatori ai bicicletei şi lărgirea spectrului ei de folosire;
c. îmbunătăţirea organizării şi apărarea intereselor utilizatorilor bicicletei;
d. sprijinirea creării şi realizarea de infrastructuri necesare promovării bicicletei;
e. sprijinirea altor structuri şi activităţi care concură la promovarea bicicletei;
f. realizarea altor măsuri necesare promovării bicicletei;
1.2. ca mijloc de afirmare pe plan sportiv:
a. Organizarea şi administrarea activităţilor sportive referitoare la ciclism, cu precădere ciclismul de şosea, ciclocros, mountain bike, BMX si cicloturism;
b. Aplicarea unui sistem riguros de selecţie, iniţiere şi pregătire a sportivilor în aceste domenii;
c. Asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric şi a măsurilor de protecţie pentru promovarea acestei ramuri sportive;
În domeniul sporturilor montane:
a. îmbunătăţirea cadrului general necesar dezvoltării sporturilor montane;
b. creşterea numărului şi diversificarea categoriilor de practicanţi ai sporturilor montane şi diversificarea paletei acestor activităţi;
c. îmbunătăţirea organizării şi apărarea intereselor practicanţilor sporturilor montane;
d. realizarea / menţinerea de infrastructuri necesare, specifice sporturilor montane;
e. sprijinirea altor structuri / activităţi ce concură la promovarea sporturilor montane;
f. realizarea altor măsuri necesare promovării sporturilor montane;
În domeniul dezvoltării durabile (acea dezvoltare care satisface nevoile generaţiilor umane din prezent fără a compromite posibilitatea celor viitoare de a le satisface pe ale lor) şi protecţiei mediului:
a. promovarea ideilor ecologice, a protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile în general;
b. creşterea participării publice în gestionarea problemelor de mediu;
c. promovarea specifică a protecţiei mediului în zonele montane;
d. promovarea specifică a protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile în judeţul Bacau;
e. promovarea turismului rural şi a dezvoltării comunitare rurale;
f. promovarea transportului durabil;
g. alte obiective ce concură la promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile;
În domeniul implicării sociale, al promovării tineretului şi al dezvoltării societăţii civile:
a. dezvoltarea armonioasă a tinerilor;
b. îmbunatăţirea organizării tineretului;
c. accentuarea rolului tineretului în societate;
d. îmbunătăţirea organizării şi funcţionării societăţii civile;
e. creşterea rolului societăţii civile în toate domeniile;
f. alte obiective ce contribuie la promovarea tineretului, la implicarea socială şi la dezvoltarea societăţii civile;
2. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și in măsura in care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) Consimțământul
Prelucrarea este permisă dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru aceasta. Totodată, există obligația de a demonstra in orice moment că ai obținut un consimțământ valabil. In cazul in care se aplică art. 6 alin. (1) lit. (a) [persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice], in ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale in mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și in măsura in care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.
b) Încheierea sau executarea unui contract
Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
c) Îndeplinirea unei obligații legale
Prelucrarea este necesară in vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului.
d) Interesele vitale
Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
e) Interesul public
Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.
f) Interesul legitim
Prelucrarea este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului in care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizată este un copil.
3. Principiile care stau la baza colectării datelor cu caracter personal
• Respectarea vieții private
• Legalitate, echitate și transparență in prelucrarea datelor
• Colectarea in scopuri determinate
• Reducerea la minimum a datelor colectate
• Exactitatea datelor
• Stocarea într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele
• Integritate și confidențialitate
• Responsabilitate
4. Drepturile persoanelor vizate
• dreptul de acces la date;
• dreptul la rectificarea datelor;
• dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): persoanele fizice pot cere ștergerea datelor personale dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimțământul acestora sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate inițial;
• dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
• dreptul de a se opune prelucrării datelor;
• dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate au posibilitatea de a cere transferarea datelor la un alt operator de date sau de a primi datele personale care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului;
• dreptul la opoziție;
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează in mod similar într-o măsură semnificativă.
• dreptul de a retrage consimțământul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
• dreptul de a depune o plângere in fața unei autorități de supraveghere.
5. Obligațiile operatorului
a) in momentul colectării de date cu caracter personal, operatorul furnizează persoanei vizate informațiile următoare:
• identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
• datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
• scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
• in cazul in care prelucrarea se face in temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;
• destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
• dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor menționate la art. 46 sau 47 sau la art. 49 alin. (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispoziție.
b) operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate in conformitate cu art. 16, art. 17 alin. (1) și art. 18, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.
c) operatorul pune in aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi in măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează in conformitate cu regulamentul.
d) operatorul pune in aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, in mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.
e) in cazul in care prelucrarea urmează să fie realizată in numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea in aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute in prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.
f) fiecare operator și, după caz, reprezentantul acestuia păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea lor.
g) operatorul și persoana imputernicită de operator și, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere in indeplinirea sarcinilor lor.
h) operatorul și persoana imputernicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate in vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător.
i) operatorul și persoana imputernicită de acesta iau măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decat la cererea operatorului, cu excepția cazului in care această obligație ii revine in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.
j) in cazul in care are loc o incălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente in temeiul art. 55, fără intarzieri nejustificate și, dacă este posibil, in termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului in care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. In cazul in care notificarea nu are loc in termen de 72 de ore, aceasta este insoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere in cazul in care.
k) in cazul in care incălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără intarzieri nejustificate cu privire la această incălcare.
l) operatorul efectuează, inaintea prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal.
m) operatorul consultă autoritatea de supraveghere inainte de prelucrare atunci cand evaluarea impactului asupra protecției datelor indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat in absența unor măsuri luate de operator pentru atenuarea riscului.
n) operatorul și persoana imputernicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor.
6. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal
Colectarea datelor cu caracter personal este permisă numai cu acordul persoanei vizate. Acordul se va obține la inceperea colectării, prelucrării sau utilizării datelor, trebuie exprimat in mod expres și voluntar, intr-o formă corespunzătoare circumstanțelor. De asemenea, persoanele vizate vor fi informate că iși pot retrage acordul in orice moment, fără vreun efect retroactiv.
Datele cu caracter personal pe care le furnizați ASOCIAȚIE CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău sunt prelucrate in mod legal, echitabil și transparent, colectate in scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; sunt protejate impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.
Scopurile pentru care ASOCIAȚIA CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău colectează anumite categorii de date cu caracter personal sunt menționate in nota de informare și obținere a consimțămantului, unde persoanele vizate sunt informate și cu privire la:
• prelucrarea datelor in vederea efectuării inscrierii la cursuri/activități/programe organizate de fundație și realizarea tuturor demersurilor necesare desfășurării in bune condiții a acestora;
• utilizarea datelor pentru a comunica pe durata cursurilor/activităților/programelor la care persoana vizată participă;
• stocarea datelor in vederea transmiterii de informații cu privire la activitățile prezente și viitoare ale ASOCIAȚIE CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău.
• posibilitatea de a-și retrage consimțămantul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțămantului inainte de retragerea acestuia.
Datele personale colectate sunt stocate conform prevederilor legale privind păstrarea arhivelor, și vor fi menținute in sistemele fundației cat timp este necesar pentru activitatea relevantă, dacă nu se solicită sau nu se permite de lege o perioadă de reținere mai lungă.
   ASOCIAȚIA CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău va asigura dreptul persoanelor vizate de a solicita și primi confirmarea privind ștergerea datelor lor cu caracter personal in orice moment după acordarea consimțămantului privind procesarea datelor cu caracter personal. Solicitarea se va transmite printr-o cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul ASOCIAȚIE CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău (str. Logofăt Tăutu, nr. 5/12, Bacău, Romania), sub forma unui e-mail semnat cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, la adresa: odbbacau@gmail.com. In absența unei astfel de solicitări, datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesară indeplinirii scopului pentru care au fost procesate.
7. Utilizarea site-urilor
Site-urile ASOCIAȚIE CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău (www.oleacadebiciclisti.ro) sunt site-uri de prezentare. In cadrul site-urilor există o secțiune special dedicată prezentării politicii de protecție a datelor cu caracter personal, secțiune prin intermediul căreia utilizatorii sunt informați cu privire la:
• identitatea operatorului de date cu caracter personal;
• temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal;
• principiile care stau la baza colectării datelor cu caracter personal;
• drepturile persoanelor vizate;
• obligațiile operatorului;
• colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal.
Site-urile ASOCIAȚIE CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău pot conține link-uri către site-uri deținute și operate de terți. Aceste pagini de internet ale terților au propriile politici de confidențialitate și este de asemenea posibil să utilizeze cookies. Noi recomandăm să revizuiți aceste politici care vor guverna informațiile cu caracter personal pe care le transmiteți atunci cand vizitați aceste pagini de internet și care se pot colecta de asemenea prin cookies. Noi nu acceptăm nicio răspundere pentru asemenea pagini de internet ale terților și utilizarea de către dvs. a acestor pagini de internet se face pe propriul dvs. risc.
La fel ca majoritatea site-urilor, și site-urile ASOCIAȚIE CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău folosesc cookie-uri. Termenul de cookie desemnează informații pe care un site web le păstrează pe hard disk-ul calculatorului referitor la opțiunile și particularitățile utilizatorului astfel incat, la o a doua vizitare a site-ului respectiv, particularitățile să fie incărcate automat. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare, precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor și reținerea preferințelor acestora.
Site-urile ASOCIAȚIE CLUBUL DE CICLISM Oleacă de Bicicliști Bacău utilizează cookie-uri automatizate pentru setările browser-ului și plugin-uri, in scopul imbunătățirii serviciilor pe care le oferim. De asemenea, este utilizat serviciul Google Analytics, care ajută la monitorizarea traficului. Prin intermediul acestui serviciu sunt colectate următoarele categorii de date: număr de utilizatori și sesiuni, durata sesiunii, sistemul de operare și modelul aparatului de pe care se face accesarea, detalii cu privire la locație, etc. Daca nu doriți cookie-uri, toate browserele permit dezactivarea utilizării lor, precum și ștergerea celor existente. Secțiunea „Ajutor” a browserului dumneavoastră conține instrucțiuni cu privire la modul in care trebuie să procedați pentru a dezactiva/șterge cookie-urile.

 © Copyright 2022   oleacadebiciclisti

Made with ‌

Drag and Drop Website Builder